Informacja RODO
dla potencjalnych Klientów

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na uczestniczeniu w otwartych przetargach, na odpowiadaniu na zapytania ofertowe przez Kowalski ORG oraz polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego 

1. Kto przetwarza dane osobowe:

• Kowalski ORG, NIP: 5252107214


2. Kontakt:

• biuro@koworg.com

• al. Jerzego Waszyngtona 33/258, 04-030 Warszawa. 


3. Jaki jest cel przetwarzania:
• Marketing bezpośredni,

• Bieżąca komunikacja związana z przygotowaniem oferty przez Kowalski ORG,
• Składanie ofert w odpowiedzi na zapytania ofertowe lub w ramach organizowanych przetargów,
• Archiwizacja dokumentacji.

4. Skąd mamy Państwa dane:
• Są 2 możliwości, tj. albo Państwo sami nam podali swoje dane, albo zostały nam wskazane w treści zapytania ofertowego lub w treści SIWZ jako dane do kontaktu.
5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania:
• Prawnie uzasadniony interes polegający na uczestniczeniu w otwartych przetargach, na odpowiadaniu na zapytania ofertowe przez Kowalski ORG, marketing bezpośredni: RODO, art. 6 ust. 1 lit. f),
6. Kto jest odbiorcą danych:
• W zależności od celu i sposobu przetwarzania może to być:
• Firma świadcząca usługi IT
• Firma udostępniająca serwer poczty email
7. Ile czasu dane będą przetwarzane:
• Do czasu rozstrzygnięcia przetargu lub wyboru najlepszej oferty w ramach postępowania ofertowego, jednak z uwagi na możliwość obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, okres ten może zostać wydłużony o kolejne 6 lat, w celach archiwizacji.
8. Jakie prawa Pani/Panu przysługują:
• Prawo dostępu do swoich danych, które za pierwszym razem jest realizowane bezpłatnie przez Kowalski ORG na rzecz osoby, która o to wnioskuje;
• Prawo do sprostowania danych, jeśli jest błąd w danych;
• Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) przy zachowaniu jednej z okoliczności opisanych w art. 17 RODO, należy jednak pamiętać, że prawo to nie ma zastosowania w 5 sytuacjach, np. prawo do wolności wypowiedzi i informacji lub do obrony przed roszczeniami, lub obowiązek prawny (Ustawa o Rachunkowości);
• Prawo do ograniczenia przetwarzania, należy jednak pamiętać, że prawo to przysługuje w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
• Prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, jeśli wynikało to z art. 16, 17 lub 18 RODO, przy zachowaniu warunków wykonalności takiej operacji powiadamiania;
• Prawo do sprzeciwu, jeśli dane są przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub w sytuacji występowania prawnie uzasadnionego interesu Kowalski ORG do przetwarzania danych;
• Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzania, w tym profilowaniu, jednak Kowalski ORG nie robi takich rzeczy, więc w naszej sytuacji prawo to jest bezprzedmiotowe.
• Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, do tego służy ten link: https://uodo.gov.pl/pl/83/155
9. Jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:
• Podanie danych na etapie przeprowadzania przetargu lub prowadzenia postępowania ofertowego jest wskazane do prawidłowego przygotowania oferty, więc niepodanie danych utrudnia przygotowanie oferty, a wręcz może uniemożliwić złożenie oferty przez Kowalski ORG.  

© Copyright 2023 Kowalski ORG - Wszelkie prawa zastrzeżone

Made with ‌

HTML Code Creator