Informacja RODO
dla Klientów

Przetwarzamy dane w celu podpisania i realizacji Umowy.

1. Kto przetwarza dane osobowe:
• Kowalski ORG, NIP: 5252107214
2. Kontakt:
• biuro@koworg.com
• al. Jerzego Waszyngtona 33/258, 04-030 Warszawa. 

3. Jaki jest cel przetwarzania: 
• Podpisanie umowy, bieżąca komunikacja związana z realizacją umowy, 
• Składanie ofert w ramach bieżącej współpracy, 
• Wystawianie FV, rozliczanie transakcji, 
• Informowanie o produktach i usługach oferowanych przez Kowalski ORG, przy czym zawsze mają Państwo prawo do sprzeciwu (vide pkt. 8) 
• Archiwizacja dokumentacji. 

4. Skąd mamy Państwa dane:

• Są 2 możliwości, tj. albo Państwo sami nam podali swoje dane, albo zostały nam wskazane zgodnie z Umową jako dane do kontaktu, w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania:
• Dążenie do zawarcia umowy i realizacja umowy: RODO, art. 6 ust. 1 lit. b), 
• Obowiązek prawny ciążący na Drukarni Nr 1, np. Ustawa o Rachunkowości: RODO, art. 6 ust. 1, lit. c), 
• Prawnie uzasadniony interes polegający na informowaniu o produktach i usługach oferowanych przez Kowalski ORG: RODO, art. 6 ust. 1 lit. f).
6. Kto jest odbiorcą danych:
W zależności od celu i sposobu przetwarzania może to być: 
• Firma świadcząca usługi IT 
• Firma udostępniająca serwer poczty email 
• Firma świadcząca usługi księgowe 
7. Ile czasu dane będą przetwarzane:
• Ustawa o Rachunkowości zobowiązuje nas do przetwarzania danych w sumie przez 6 lat od zakończenia transakcji, jednak z uwagi na możliwość obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, okres ten może zostać wydłużony o kolejne 3 lata, w celach archiwizacji. 
8. Jakie prawa Pani/Panu przysługują
• Prawo dostępu do swoich danych, które za pierwszym razem jest realizowane bezpłatnie przez Kowalski ORG na rzecz osoby, która o to wnioskuje; 
• Prawo do sprostowania danych, jeśli jest błąd w danych; 
• Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) przy zachowaniu jednej z okoliczności opisanych w art. 17 RODO, należy jednak pamiętać, że prawo to nie ma zastosowania w 5 sytuacjach, np. prawo do wolności wypowiedzi i informacji lub do obrony przed roszczeniami, lub obowiązek prawny (Ustawa o Rachunkowości); 
• Prawo do ograniczenia przetwarzania, należy jednak pamiętać, że prawo to przysługuje w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 
• Prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania, jeśli wynikało to z art. 16, 17 lub 18 RODO, przy zachowaniu warunków wykonalności takiej operacji powiadamiania; 
• Prawo do przenoszenia danych, które można egzekwować tylko w 2 sytuacjach, tj. kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy albo odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
• Prawo do sprzeciwu, jeśli dane są przetwarzane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub w sytuacji występowania prawnie uzasadnionego interesu Kowalski ORG do przetwarzania danych; 
• Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jednak Kowalski ORG nie robi takich rzeczy, więc w naszej sytuacji prawo to jest bezprzedmiotowe; 
• Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, do tego służy ten link: https://uodo.gov.pl/pl/83/155. 
9. Jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:
• Podanie danych na etapie podpisywania umowy o współpracy jest wymagane do prawidłowej realizacji umowy, więc niepodanie danych utrudnia realizację, a wręcz może uniemożliwić podpisanie umowy.  

© Copyright 2023 Kowalski ORG - Wszelkie prawa zastrzeżone

Made with ‌

Website Design Program